Dokumenty PSW • Statut Polskiego Stowarzyszenia Wegańskiego
 • Postanowienia ogólne

  § 1

  Polskie Stowarzyszenie Wegańskie, zwane dalej Stowarzyszeniem lub PSW, jest stowarzyszeniem zarejestrowanym, posiadającym osobowość prawną.

  § 2

  1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
  2. Dla właściwej realizacji swoich celów, Stowarzyszenie może prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej, w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawnymi.

  § 3

  Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Kraków.

  § 4

  Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony. Działa na podstawie przepisów ustawy Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 1989 r. nr 20, poz. 104 z późniejszymi zmianami) oraz niniejszego Statutu.

  § 5

  1. Stowarzyszenie ma prawo używania pieczęci i logo. Wzór pieczęci i logo ustala Zarząd Stowarzyszenia w drodze uchwały.
  2. Dla celów współpracy z zagranicą nazwa Stowarzyszenia może być tłumaczona na inne języki.

  § 6

  Stowarzyszenie może łączyć się w związki lub federacje z organizacjami krajowymi i zagranicznymi o podobnych celach statutowych oraz przystępować do innych organizacji posiadających podobny profil.

  § 7

  Stowarzyszenie może powoływać terenowe jednostki organizacyjne – na zasadach określonych przez Walne Zgromadzenie Członkiń/Członków ustalone w drodze uchwały.

 • Charakter, cele i środki działania

  §8

  1. PSW jest dobrowolnym Stowarzyszeniem otwartym dla wszystkich osób wspierających ideę weganizmu bez względu na pochodzenie, rasę czy wyznanie. Weganizm należy rozumieć jako filozofię i styl życia, które zakładają powstrzymywanie się – w takim stopniu, w jakim jest to jest możliwe i racjonalne – od sięgania po żywność, odzież oraz wszelkie inne dobra, których wytworzenie wiąże się z wykorzystaniem i cierpieniem zwierząt.

  § 9

  1. PSW jest Stowarzyszeniem niezależnym ideowo, organizacyjnie i finansowo od partii, ruchów i organizacji o charakterze politycznym lub wyznaniowym.
  2. Stowarzyszenie prowadzi odpłatną i nieodpłatną działalność w sferze pożytku publicznego.

  § 10

  Do celów Stowarzyszenia należą:

  1. Propagowanie diety wegańskiej jako zdrowej, ekologicznej i etycznej alternatywy dla diety tradycyjnej, zawierającej produkty pochodzenia zwierzęcego.
  2. Podejmowanie działań na rzecz zmiany prawa i innych zmian systemowych.
  3. Upowszechnianie i ochrona praw konsumentek/konsumentów, w tym w szczególności praw konsumentek/konsumentów wegańskich.
  4. Przeciwdziałanie dyskryminacji ludzi i zwierząt – szowinizmowi gatunkowemu, dyskryminacji ze względu na stosowaną dietę, styl życia, płeć, pochodzenie, orientację seksualną, wyznanie, niepełnosprawność, wiek, dochody, etc.
  5. Wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego – otwartego i różnorodnego.
  6. Promowanie języka wolnego od dyskryminacji ludzi i zwierząt, a także podejmowanie działań na rzecz zmiany stereotypów, mitów, mylnych wyobrażeń nt. zwierząt i ludzi.
  7. Przeciwdziałanie eksploatacji zwierząt, w tym m.in. przez chów przemysłowy, chów na futra, cyrki, myślistwo, etc.
  8. Podnoszenie świadomości społecznej oraz upowszechnianie wiedzy z zakresu: respektowania praw zwierząt, etycznego ich traktowania, ekologii, zalet stosowania diet roślinnych i tematów pokrewnych.
  9. Wspieranie osób i instytucji podejmujących tematykę praw zwierząt i weganizmu.
  10. Starania o dostęp do rzetelnej wiedzy o składzie i pochodzeniu żywności, ubrań, leków oraz innych produktów dostępnych na rynku. Wprowadzenie łatwo dostępnych oznaczeń dla wegańskich, nietestowanych na zwierzętach produktów (jedzenia, kosmetyków, tekstyliów, leków, etc.).
  11. Integracja środowiska wegańskiego.
  12. Podejmowanie wszelkich działań edukacyjnych, artystycznych, informacyjnych, rekreacyjnych i wychowawczych zwracających uwagę na prawa zwierząt i weganizm.
  13. Prowadzenie współpracy międzynarodowej w zakresie celów Stowarzyszenia.

  § 11

  Wymienione cele Stowarzyszenia będą realizowane poprzez:

  1. Prowadzenie działań na rzecz dostępności diet roślinnych w instytucjach publicznych – żłobkach, przedszkolach, szkołach, uniwersytetach, szpitalach, więzieniach, wojsku, domach dziecka, domach spokojnej starości, ośrodkach zorganizowanego wypoczynku, etc.
  2. Prowadzenie działań na rzecz upubliczniania informacji nt. składu i pochodzenia produktów dostępnych na rynku polskim: żywności, ubrań, leków i innych, w tym wprowadzania oznaczeń informujących o składzie produktów (wegański-niewegański), takich jak żywność, kosmetyki, tekstylia, leki i inne, a także o testowaniu ich na zwierzętach (testowany-nietestowany).
  3. Promocja wegańskich suplementów i leków, w tym tworzenie baz produktów wegańskich.
  4. Certyfikowanie i wspieranie certyfikacji produktów wegańskich.
  5. Rzecznictwo interesów grup pokrzywdzonych – zwierząt i ludzi, w tym osób dyskryminowanych ze względu na dietę roślinną.
  6. Prowadzenie interwencji w przypadku niezgodnego z prawem traktowania osób będących na diecie roślinnej.
  7. Prowadzenie monitoringu przekazów medialnych, działań społecznych, działań instytucji właściwych w zakresie przestrzegania i ochrony praw zwierząt i ludzi oraz rejestrowanie przypadków niewłaściwego ich traktowania w ramach celów statutowych Stowarzyszenia.
  8. Współpraca z organami ścigania i wymiarem sprawiedliwości w przypadkach zgodnych z celami Stowarzyszenia, udział w postępowaniach administracyjnych dotyczących spraw związanych z celami statutowymi Stowarzyszenia.
  9. Udzielanie wsparcia procesowego osobom działającym w zgodzie z celami statutowymi Stowarzyszenia.
  10. Prowadzenie interwencji w przypadku niehumanitarnego i niezgodnego z prawem traktowania zwierząt i ludzi.
  11. Wspieranie i prowadzenie działalności wydawniczej i artystycznej w zakresie celów statutowych Stowarzyszenia.
  12. Organizowanie warsztatów, szkoleń, spotkań otwartych, kursów, konferencji, seminariów, wystaw, konkursów, festiwali, koncertów, pokazów filmowych, happeningów, wykładów, odczytów, prezentacji; organizowanie grup wsparcia, grup edukacyjnych, świadomościowych i samokształceniowych, obozów i zjazdów wypoczynkowych, sondaży, imprez publicznych oraz innych wydarzeń kulturalno-edukacyjnych w ramach celów statutowych Stowarzyszenia.
  13. Organizowanie pikiet, wieców, demonstracji, protestów, marszy, parad, festynów oraz targów, w zgodzie z obowiązującym prawem.
  14. Prowadzenie akcji informacyjnych, kampanii medialnych i społecznych.
  15. Prowadzenie działalności badawczej i statystycznej.
  16. Nawiązywanie współpracy z podmiotami polskimi i zagranicznymi, tworzenie i przystępowanie do partnerstw, wspieranie działalności innych organizacji, instytucji oraz osób prowadzących działania zgodne z celami Stowarzyszenia.
 • Członkostwo

  § 12

  Członkinie i Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

  1. Członkinie i Członków zwyczajnych;
  2. Członkinie i Członków wspierających;
  3. Członkinie i Członków honorowych.

  § 13

  1. Członkinią/Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawiona praw publicznych, będąca obywatelem polskim lub cudzoziemcem, legalnie przebywającym na terytorium RP, która spełnia łącznie następujące przesłanki:
   1. zaakceptowała statutowe cele Stowarzyszenia;
   2. złożyła oświadczenie woli przystąpienia do Stowarzyszenia.
  2. Osoby w wieku do 16 lat mogą należeć do Stowarzyszenia za zgodą swoich opiekunów prawnych. Osoby te nie mają czynnego i biernego prawa wyborczego.
  3. Osoby w wieku 16-18 lat mogą należeć do Stowarzyszenia, jednak bez biernego i czynnego prawa wyborczego.
  4. Członkinią/Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna, spełniająca wymogi określone w pkt 1 niniejszego paragrafu oraz osoba prawna, które zadeklarowały merytoryczne lub finansowe wsparcie na rzecz Stowarzyszenia.
  5. Członkinią/Członkiem honorowym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna lub prawna szczególnie zasłużona dla Stowarzyszenia.

  § 14

  1. Członkini/Członek zwyczajny ma prawo:
   1. udziału w pracach, zebraniach i innych przedsięwzięciach Stowarzyszenia z prawem głosu;
   2. biernego i czynnego udziału w wyborach do władz Stowarzyszenia z zastrzeżeniem par. 13 pkt 2-3;
   3. zgłaszania wniosków i postulatów dotyczących działalności Stowarzyszenia;
   4. korzystania z pomocy i zaplecza Stowarzyszenia w podejmowanych działaniach, zgodnych z jego celami statutowymi.
  2. Członkini/Członek zwyczajny zobowiązany jest do:
   1. przestrzegania Statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia;
   2. regularnego opłacania składek na rzecz Stowarzyszenia;
   3. czynnego uczestnictwa w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia;
   4. dbania o dobre imię i mienie Stowarzyszenia.

  § 15

  1. Członkini/Członek wspierający nie posiada biernego i czynnego prawa wyborczego, może jednak brać udział w pracach Stowarzyszenia z głosem doradczym, poza tym posiada takie prawa i obowiązki, jak Członkini/Członek zwyczajny.
  2. Po spełnieniu przesłanek niezbędnych do uzyskania statusu Członkini/Członka zwyczajnego, na wniosek Członkini/Członka wspierającego, Zarząd może podjąć uchwałę o przyznaniu mu statusu Członkini/Członka zwyczajnego.
  3. Do obowiązków Członkini/Członka wspierającego należy:
   1. przestrzeganie Statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia;
   2. wywiązywanie się ze świadczeń zadeklarowanych na rzecz Stowarzyszenia;
   3. dbanie o dobre imię i mienie Stowarzyszenia.

  § 16

  1. Członkini/Członek honorowy Stowarzyszenia ma wszystkie uprawnienia przysługujące Członkiniom/Członkom zwyczajnym, za wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego.
  2. Członkini/Członek honorowy jest zwolniony z opłacania składek członkowskich.
  3. Członkini/Członek honorowy zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Statutu i uchwał podejmowanych przez władze Stowarzyszenia.

  § 17

  1. Członkostwo ustaje na skutek:
   1. dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie Zarządowi, po uprzednim uregulowaniu wszelkich zobowiązań odnośnie Stowarzyszenia;
   2. śmierci Członkini/Członka;
   3. skreślenia z listy Członkiń/Członków z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich lub innych zobowiązań, przez okres przekraczający 12 miesięcy;
   4. utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu;
   5. pozbawienia członkostwa decyzją Zarządu, podjętą wskutek łamania przezCzłonkinię/Członka postanowień niniejszego Statutu i nieprzestrzegania uchwał podejmowanych przez władze Stowarzyszenia oraz notorycznego i nieusprawiedliwionego niebrania udziału w pracach Stowarzyszenia.
  2. Decyzję o wykluczeniu lub skreśleniu z listy Członkiń/Członków podejmuje Zarząd w drodze uchwały.
  3. Osoba wykluczona lub skreślona ma prawo wniesienia odwołania do Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia w terminie 30 dni od daty powiadomienia jej o decyzji Zarządu. Powiadomienie może nastąpić drogą listową lub elektroniczną.
 • Władze Stowarzyszenia

  § 18

  1. Władzami Stowarzyszenia są:
   1. Walne Zgromadzenie Członkiń/Członków;
   2. Zarząd;
   3. Komisja Rewizyjna.

  § 19

  1. Walne Zgromadzenie Członkiń/Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
  2. Walne Zgromadzenie Członkiń/Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.
  3. W Walnym Zgromadzeniu Członkiń/Członków biorą udział: z głosem stanowiącym – Członkowie zwyczajni, z głosem doradczym – Członkowie wspierający, honorowi oraz zaproszeni goście.
  4. Walne Zgromadzenie zwyczajne zwoływane jest co najmniej raz na rok przez Zarząd Stowarzyszenia. Termin i miejsce obrad Walnego Zgromadzenia zwyczajnego ustala Zarząd i podaje do wiadomości Członkiń/Członków drogą elektroniczną lub telefoniczną co najmniej na 14 dni przed terminem zebrania.
  5. Jeżeli w pierwszym terminie Walnego Zgromadzenia Członkiń/Członków nie weźmie udziału co najmniej połowa Członkiń/Członków Stowarzyszenia, Zarząd wyznacza drugi termin, który może się odbyć nie wcześniej niż pół godziny po zakończeniu pierwszego. W drugim terminie zwyczajne Walne Zgromadzenie Członkiń/Członków odbywa się bez względu na ilość przybyłych Członkiń/Członków.
  6. Dopuszcza się udział w pracach Walnego Zgromadzenia za pomocą komunikatorów internetowych lub za pośrednictwem innej Członkini/innego Członka Stowarzyszenia na podstawie pisemnego upoważnienia.
  7. Walne Zgromadzenie nadzwyczajne może odbyć się w każdym czasie. Zwoływane jest przez Zarząd z jego inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby Członkiń/Członków zwyczajnych Stowarzyszenia. Jeżeli Zarząd pomimo złożonego wniosku nie zwoła Walnego Zgromadzenia, może je zwołać Komisja Rewizyjna.
  8. Termin i miejsce obrad nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członkiń/Członków Zarząd (lub odpowiednio Komisja Rewizyjna) podaje do wiadomości wszystkich Członkiń/Członków co najmniej na 7 dni przed terminem zebrania.
  9. Jeżeli w podanym terminie na nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członkiń/Członków przybędzie mniej niż połowa Członkiń/Członków zwyczajnych Stowarzyszenia, Zarząd (lub odpowiednio Komisja Rewizyjna) ustala drugi termin Zebrania, który może odbyć się nie wcześniej niż pół godziny po zamknięciu zebrania zwołanego w pierwszym terminie. W drugim terminie nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członkiń/Członków odbywa się bez względu na ilość przybyłych Członkiń/Członków.

  § 20

  1. Uchwały Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy Członkiń/Członków uprawnionych do głosowania, chyba że postanowienia niniejszego Statutu stanowią inaczej.
  2. Głosowanie jest tajne, jeśli zażąda tego co najmniej 1/3 Członkiń/Członków uprawnionych do głosowania, obecnych na zgromadzeniu.
  3. Uchwały w sprawie zmiany Statutu oraz uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia zapadają większością dwóch trzecich głosów, przy obecności co najmniej połowy Członkiń/Członków uprawnionych do głosowania. Głosowanie jest jawne.
  4. W drugim terminie uchwały Walnego Zgromadzenia Członkiń/Członków zapadają zwykłą większością głosów, bez względu na ilość obecnych Członkiń/Członków. Jednak decyzje dotyczące wyboru władz Stowarzyszenia oraz uchwały w sprawie zmiany Statutu i uchwała o rozwiązaniu Stowarzyszenia zapaść mogą jedynie przy obecności co najmniej połowy Członkiń/Członków uprawnionych do głosowania.

  § 21

  1. Wybór Członkiń/Członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej (wybieralnych władz Stowarzyszenia) przeprowadza się spośród nieograniczonej liczby kandydatów.
  2. Członkini/Członek Stowarzyszenia może pełnić tylko jedną funkcję we władzach Stowarzyszenia.
  3. Do władz mogą kandydować wszystkie zwyczajne Członkinie/wszyscy zwyczajni Członkowie Stowarzyszenia.
  4. Mandat Członkini/Członka władz wygasa w przypadku:
   1. ustania przynależności do Stowarzyszenia;
   2. zrzeczenia się mandatu;
   3. śmierci Członkini/Członka władz.
  1. Uchwały wszystkich wybieralnych władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy Członkiń/Członków uprawnionych do głosowania. Głosowanie jest tajne, jeśli zażąda tego co najmniej 1/3 Członkiń/Członków uprawnionych do głosowania, chyba że dalsze postanowienia Statutu mówią inaczej.

  § 22

  1. Członkinie/Członkowie władz Stowarzyszenia mogą być odwołani z pełnionych funkcji w przypadku, gdy:
   1. bez usprawiedliwienia nie uczestniczą w 3 kolejnych posiedzeniach danego organu;
   2. nie biorą udziału przez co najmniej 3 miesiące w powierzonych im obowiązkach.

  § 23

  Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członkiń/Członków należy:

  1. Podejmowanie uchwał o zadaniach i programie Stowarzyszenia.
  2. Wybór i odwoływanie Prezeski/Prezesa, Członkiń/Członków Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej.
  3. Udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej.
  4. Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
  5. Rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez Członkinie/Członków Stowarzyszenia lub jego władze.
  6. Rozpatrywanie odwołań od uchwał wybieralnych władz Stowarzyszenia.
  7. Uchwalanie zmian Statutu.
  8. Podejmowanie uchwał na wniosek Zarządu lub Komisji Rewizyjnej.
  9. Podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku.

  § 24

  Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa 2 lata, a ich wyboru dokonuje Walne Zgromadzenie Członkiń/Członków zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

  § 25

  1. Zarząd Stowarzyszenia składa się z 3 do 5 osób, w tym Prezeski/Prezesa.
  2. W skład Zarządu mogą wchodzić jedynie Członkinie/Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia.
  3. Pierwszy skład Zarządu jest powołany przez zebranie założycielskie.

  § 26

  1. Zarząd konstytuuje się na pierwszym posiedzeniu.
  2. W przypadku zmniejszenia składu osobowego Zarządu w toku kadencji, Zarząd może uzupełnić swój skład w drodze kooptacji.
  3. Uzupełnienie składu Zarządu w trybie kooptacji nie może dotyczyć więcej niż 1/3 składu Zarządu.
  4. W trybie kooptacji nie może zostać zmieniona/-y Prezeska/Prezes Zarządu.
  5. Członkinie/Członkowie Zarządu nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

  § 27

  1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na kwartał.
  2. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezeska/Prezes.
  3. Mogą brać w udział z głosem doradczym zaproszone osoby spośród Stowarzyszenia oraz spoza niego.
  4. Posiedzenia Zarządu mogą odbywać się w formie elektronicznej, a uchwały Zarządu mogą być podejmowane podczas głosowania elektronicznego.

  § 28

  Do kompetencji Zarządu należy:

  1. Kierowanie działalnością Stowarzyszenia w oparciu o Statut i uchwały Walnego Zebrania Członkiń/Członków.
  2. Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz.
  3. Sporządzanie rocznych sprawozdań merytorycznych i finansowych.
  4. Sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia.
  5. Podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Stowarzyszenia.
  6. Ustalanie składek członkowskich.
  7. Zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członkiń/Członków.
  8. Przyjmowanie i skreślanie Członkiń/Członków Stowarzyszenia.
  9. Zatrudnianie pracowniczek/pracowników, przyjmowanie wolontariuszek/wolontariuszy.
  10. Powoływanie i rozwiązywanie oddziałów terenowych Stowarzyszenia.
  11. Powoływanie i odwoływanie pełnomocniczki/pełnomocnika, który kieruje pracą oddziału.

  § 29

  1. Komisja Rewizyjna jest organem nadzorczym Stowarzyszenia.
  2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 Członkiń/Członków, wybieranych przez Walne Zgromadzenie Członkiń/Członków na okres 2 lat.
  3. Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona przewodniczącą/przewodniczącego i jej/jego zastępczynię/zastępcę.
  4. W skład Komisji Rewizyjnej mogą wchodzić jedynie Członkinie/Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia.
  5. Osoby wchodzące w skład Komisji Rewizyjnej:
   1. nie mogą być Członkiniami/Członkami Zarządu;
   2. nie mogą pozostawać z Członkiniami/Członkami Zarządu w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia.
  6. Pierwszy skład Komisji Rewizyjnej powołuje zebranie założycielskie.
  7. W przypadku zmniejszenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej w toku kadencji, Komisja może uzupełnić swój skład w drodze kooptacji. Uzupełnienie to może jednak dotyczyć nie więcej niż jednej osoby w każdej kadencji.
  8. Członkinie/Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być Członkiniami/Członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej, jak również nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

  § 30

  Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

  1. Kontrolowanie działalności Stowarzyszenia, a szczególnie działalności finansowej.
  2. Składanie wniosków z kontroli na Walnym Zgromadzeniu Członkiń/Członków.
  3. Prawo żądania zwołania Walnego Zgromadzenia Członkiń/Członków oraz zebrania Zarządu.
  4. Składanie wniosków o absolutorium dla władz Stowarzyszenia.
  5. Składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zgromadzeniu Członkiń/Członków.

  § 31

  Członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej nie otrzymują wynagrodzenia za swoją pracę we władzach Stowarzyszenia.

 • Majątek i finanse

  § 32

  1. Majątek Stowarzyszenia to nieruchomości, ruchomości i fundusze.
  2. Dochody Stowarzyszenia pochodzą z:
   1. wpisowego i składek członkowskich;
   2. dotacji, subwencji i grantów pozyskanych od osób prawnych, krajowych i zagranicznych;
   3. darowizn, spadków oraz zapisów, otrzymanych z kraju i zagranicy;
   4. przychodów ze zbiórek publicznych;
   5. przychodów z majątku własnego, w tym przychodów z lokat, odsetek i depozytów bankowych;
   6. dochodów z nieruchomości i ruchomości, będących własnością lub w użytkowaniu Stowarzyszenia;
   7. innych źródeł prawem niezakazanych.
  3. Stowarzyszenie może gromadzić fundusze zarówno w walucie polskiej, jak i w walutach obcych, z zachowaniem właściwych przepisów polskiego prawa dewizowego.

  § 33

  1. Dochód Stowarzyszenia i jego pełen majątek jest w całości przeznaczany na realizację celów statutowych Stowarzyszenia i nie może być dzielony pomiędzy Członkinie/Członków.
  2. Stowarzyszenie dysponuje własnymi rachunkami bankowymi. Wpłaty gotówkowe, po zaspokojeniu bieżących potrzeb Stowarzyszenia, powinny być niezwłocznie przekazywane na rachunek bankowy.

  § 34

  1. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na aktywności i pracy społecznej Członkiń/Członków.
  2. Stowarzyszenie może zatrudniać pracowniczki/pracowników do prowadzenia swoich spraw.
  3. Stowarzyszenie może podpisywać umowy ze swoimi Członkiniami/Członkami na realizację zadań powierzonych w ramach projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych.

  § 35

  Oświadczenia woli w imieniu Stowarzyszenia podejmują/-e dwie Członkinie/dwóch Członków Zarządu, w tym Prezeska/Prezes.

  § 36

  1. Stowarzyszenie odpowiada własnym majątkiem za swoje zobowiązania.
  2. W Stowarzyszeniu zabrania się:
   1. udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej Członkiń/Członków, członkiń/członków organów lub pracowniczek/pracowników oraz osób, z którymi Członkinie/Członkowie, członkinie/członkowie organów oraz pracowniczki/pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej osobami bliskimi;
   2. przekazywania majątku na rzecz Członkiń/Członków, członkiń/członków organów lub pracowniczek/pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach;
   3. wykorzystywania majątku na rzecz Członkiń/Członków, członkiń/członków organów lub pracowniczek/pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie wynika bezpośrednio z celu statutowego;
   4. zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą Członkinie/Członkowie organizacji, członkinie/członkowie jej organów lub pracowniczki/pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.
 • Postanowienia końcowe

  § 37

  1. Zmiana Statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia wymagają uchwały Walnego Zgromadzenia Członkiń/Członków, podjętej zgodnie z treścią par. 20 pkt 3.
  2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zebranie Członkiń/Członków określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.

  § 38

  W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Statucie, zastosowanie mają przepisy właściwych ustaw.

 • Statut w wersji PDF

Latest posts by PSW (see all)